Regulament campanie ,,Mananca azi la DAbo si castiga un scuter electric”

 

Art. 1

Organizatorul si regulamentul

(1) Promotia este organizata si desfasurata de catre S.C. RALEMO LTD S.R.L., inmatriculata la
nr. J27/729/2019  in Registrul comertului, cod unic de inregistrare RO 41225400 , cu sediul in Sibiu, str. 1 Decembrie 1918,nr.45,bl.B9,Sc.C,Ap.44, , avand cod IBAN  nr. RO62INGB0000999909209945 , deschis la Ing Bank  , reprezentata de Loredana Bestea si Chirica Leonard in calitate de Asociati.

(2) Participanţii la promotie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament al campaniei ,, Mananca azi la DAbo si castiga un scuter electric '' (denumit în continuare „Regulamentul”).

(3) Regulamentul se pune la dispozitia oricărei persoane interesate, in mod gratuit, pe site-ul www.dabodoner.ro, în permanenţă, pe durata promotiei  ,, Mananca azi la DAbo si castiga un scuter electric ''

(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, cu condiţia anunţării prealabile, pe conturile de Facebook Dabo Doner  cu minimum o zi lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor.

 

Art. 2

Teritoriul şi durata de desfăşurare a campaniei ,, Mananca azi la DAbo si castiga un scuter electric ''

(1) Promotia se organizeza la DAbo doner din locatia Shopping City Piatra Neamt.

(2) Campania începe la ora 10:00 în data de 02 septembrie 2019 şi se încheie la ora 22:00 în data de 15 octombrie 2019.

(3) După data încheierii campaniei, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate şi nu îşi mai asumă nici o obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau continuării campaniei.

(4) Premiul se va acorda pe loc, conform regulilor din prezentul regulament.

 

Art. 3

Dreptul de participare

(1) La campanie pot participa toate persoanele (denumite în continuare „Participanţi”) care au reşedinţa în Romania, cu varsta de 16 ani impliniti la data inceperii campaniei, care, pe durata de desfăşurare a promotiei ,, Mananca azi la DAbo si castiga un scuter electric '', urmează procedura descrisă la art. 4, si detin un pasaport sau CI valabile cel putin 6 luni la data inmanarii premiului.

(2) Nu sunt eligibili pentru a participa la campania promotionala angajatii Organizatorului, angajații agentiilor implicate si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

 

Art. 4

Procedura campaniei  ,, Mananca azi la DAbo si castiga un scuter electric ''

(1) In intervalul 02 septembrie 2019-15 octombrie 2019 , in locatia Dabo doner din incinta Shopping City Piatra Neamt se va desfasura Campania  ,, Mananca azi la DAbo si castiga un scuter electric '', care presupune ca orice persoana care are varsta minima de 16 ani si comanda de minim  30 lei , primeste un talon pe care il completeaza si astfel devine eligibil pentru tragerea la sorti . Pentru mai multe comenzi , sansele se multiplica.

(2) Pentru a primi o un talon  participantii trebuie sa plaseze comanda de minim 30 lei :

1. Plaseaza comanda minima de  30 lei si o achita;
2. Completeaza talonul primit in urma comenzii achitate;

3) Talonul completat va fi depus de catre participant in urna amplasta in restaurant;

(3)Participantii isi dau acordul, implicit, ca fotografia sau fotografiile, realizate cu ocazia acordarii premiului sau in timpul campaniei  ,, Mananca azi la DAbo si castiga un scuter electric ''sa fie folosite de catre Dabo Doner Romania in scopuri de promovare (Facebook, print, outdoor, video sau orice alt suport destinat promovarii comerciale).

 

Art. 5

Premiul

(1) Premiul consta intr-un scuter electric.

(2) Valoarea premiului individual este de 5500lei, iar fondul total de premii este in valoare de 6045 lei.

(3) Extragerea va fi filmata, se va face un live din locatie;

(4) Numar castigator :1

(5) Extragerea finala  se face in data de  19 octombrie 2019;

(6) Inmanarea premiului se face in data de 23 octombrie 2019- live;

(3) Premiul nu este transmisibil.

(4) Premiul  nu este comestibil.

(5) Câştigătorii îşi asumă întreaga responsabilitate prin participarea la aceasta promotie;

(6) De asemenea, Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere decurgând din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenţii de orice natură legate de vreun premiu. Căştigătorul îşi asumă întrega răspundere pentru acceptarea premiului, Organizatorul neasumându-şi nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinţe născute în urma acceptării premiului sau în legătura cu acesta.

(7) ) Avand in vedere valoarea premiului, conform legislatiei in vigoare, nici organizatorul nici castigatorii nu au obligatia de a plati impozite asociate acestui castig.

 

Art. 6

Contravaloarea în bani

În cadrul campaniei  ,, Mananca azi la DAbo si castiga un scuter electric '' nu este posibilă înlocuirea premiului cu contravaloarea acestuia în bani sau cu alte beneficii.

 

Art. 7

Dreptul la imagine

Acordarea premiului corespunzător campaniei  ,, Mananca azi la DAbo si castiga un scuter electric ''poate fi un eveniment public. Participarea la promotie constituie acordul participanţilor referitor la faptul că fotografiile realizate cu ei in timpul campaniei  ,, Mananca azi la DAbo si castiga un scuter electric '', pot fi făcute publice de către Organizator, cu respectarea legislaţiei în vigoare, fără nici un fel de plată aferentă, acordul valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare ale participanţilor către Organizator pe teritoriul României pentru o durata de 50 de ani.

Materialele (video, photo, audio etc.) obtinute  in cadrul campaniei  ,, Mananca azi la DAbo si castiga un scuter electric '' pot fi folosite de catre Organizator in materiale de promovare atat in mediul online cat si offline (radio, print, TV, LED etc.)

Art. 8

Protecția datelor cu caracter personal

            S.C. RALEMO LTD S.R.L,  se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la prezenta Campanie în conformitate cu prevederile Regulamentul UE 679/2016.

            S.C. RALEMO LTD S.R.L va informează că evaluează și îmbunătățește, în mod constant,  măsurile de securitate implementate, în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

1.         Refuzul prelucrării și consecințele sale

Datele cu caracter personal ne pot fi necesare pentru îndeplinirea scopurilor menționate (obligatie legala pentru acordarea premiilor). În situația în care nu furnizați datele cu caracter personal, în scopul menționat mai sus, aceasta atrage imposibilitatea de a participa la concurs.

2.         Participantii pot alege sa isi exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal şi cu privire la includerea acestor date în baza de date a Organizatorului cu scopul de a primi pe viitor informatii despre produsele comercializate de Organizator si despre actiuni viitoare desfasurate de acesta.

3.         Drepturile dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

a)         Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal si, în caz afirmativ, aveți acces la tipul de date cu caracter personal și la condițiile prelucrării lor, prin formularea unei cereri în acest sens către operator;

b)         Dreptul de a cere rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea să solicitați, prin trimiterea unei cereri în acest sens către operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personale, în situația în care acestea sunt incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal;

c)         Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării;

d)         Dreptul de a va retrage consimțământul pentru prelucrare, când prelucrarea este bazată pe consimțământul dumneavoastră fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la momentul retragerii consimțământului;

e)         Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situația dumneavoastră particulară, atunci când prelucrarea este întemeiată pe un interes legitim și in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv creării de profiluri;

f)         Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

g)         Dreptul la portabilitatea datelor, și anume dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date către un alt operator, în situația în care prelucrarea se face în baza consimțământului dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

h)         Dreptul de a depune o plângere in fata Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Exercitarea drepturilor menționate mai sus poate fi făcută în orice moment. Pentru exercitarea oricăruia din drepturile menționate mai sus, participanții la Campanie se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul S.C. RALEMO LTD S.R.L, pe perioda desfăsurării Concursului, de luni până vineri, între orele 10:00-16:00.

 

Art. 9

Încetarea înainte de termen a campaniei  ,, Mananca azi la DAbo si castiga un scuter electric! ''

(1) promotia poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua promotia.

(2) Situaţiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate şi sentinţa şi/sau actul de putere publică al instanţei competente sau altei autorităţi publice competente.

(3) În situaţiile avute în vedere la alin. (1) şi (2), Organizatorul nu mai este ţinut la nici o obligaţie către participanţii la promotie, după cum nu este ţinut la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.
 

Art. 10

Litigiile şi legea aplicabilă

(1) Eventualele reclamaţii ale participantilor la campania ,, Mananca azi la DAbo si castiga un scuter electric! '' se vor adresa Organizatorului şi vor fi soluţionate pe cale amiabila. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţa competentă în conformitate cu dreptul comun.

(2) Legea aplicabilă este legea română.

 

 

  1. C.S.C. RALEMO LTD S.R.L

Loredana Bestea

Chirica Leonard